Audi - názory

Audi 100 (r. 1992)
- pri ątartovaní problém v zapaµovaní
V mesiaci marec pri výmene oleja som sa rozhodol o pouľití ceramizera do motora. Jazdím automobilom Audi 100 2.3 E z 92 roku, s bliľąie neuvedenými kilometrami. Po dlhąom státí vozidla, napríklad v noci, pri ątartovaní bolo v zapaµovaní poču» rinčanie pohárikov, ktoré po chvíli stíchlo. Po pouľití ceramizera tento objav ustúpil. Bohuľiaµ iné parametre som nemeral.
Róbert Rogala

Audi 100 (r. 1989)
- pre»aľená prevodovka, zlé radenie - jemnejąie, µahąie radenie prevodových stupňov
- stlmenie a stíąenie práce motora a prevodovky, zníľenie spotreby oleja a paliva, lepąie zrýchlenie
Pouľil som ceramizer v dvoch automobiloch – Audi 100 2TD diesel z roku 1989, najazdené okolo 220 tis. km, toµko je na tachometri, druhý automobil bol benzín s LPG karburátor Peugeot 309 z roku 1988, najazdené 198 tis. km. V obidvoch automobiloch doąlo k podstatnému stlmeniu práce motorov, upravila sa plynulos» a flexibilita práce motorov a dokonca sa zníľila spotreba oleja, spotreba paliva sa takisto mierne zlepąila, tzn., ľe doąlo k miernemu zníľeniu paliva a LPG, i keď v prípade LPG sa spotreba zníľila viac, pretoľe pred pouľitím ceramizera bola spotreba asi 8,5-9,5 LPG a po pouľití sa spotreba zníľila do 7,5-8 litrov!!! Správanie automobilov po dodaní Váąho prípravku: významne, uľ po prejdení asi 500km pracovali motory viac tichąie a upravilo sa zrýchlenie. Nepouľil som po pouľití ceramizera ľiadne iné prípravky. K prevodovke – aplikoval som ceramizer v Peugeot-e 309, pretoľe tam boli »aľkosti: hocikedy počas radenia 3 prevodového stupňa prevodovka pracovala akoby bola pre»aľená, mimo to, ľe tam bol nový olej – po pouľití prípravku a dodrľaní odporúčaní sa rýchlosti začali radi» jemnejąie, µahąie uľ po prejdení okolo 350 km. Môľem poveda», ľe som viac neľ spokojný z nákupu a z účinku Vaąich prípravkov. Sú, aj keď som neveril, ľe vôbec niečo pomôľu, skutočne účinné!!! Ceramizer pomohol v prípade prevodovky aj motora!! «aľko mi je teraz oceni» prípravok do paliva, pretoľe mohol ma» vplyv spolu s ceramizerom, ktorý bol dodaný do oleja v motore a preto sa k nemu nemôľem vyjadri». Bohuľiaµ nemám zoskenované merania kompresných tlakov (nemal som prístup k zariadeniu). Pozorovania som robil po prvý raz v máji 2002 na aute Audi 100 a na Peugeot-e v mesiaci február 2006.
S pozdravom
Andrej Viąňovský

Audi 100
- mierne zvýąenie a vyrovnanie kompresných tlakov
Audi 100 2.8E. Urobil som merania kompresie pred (212 tis. km): 1) 10,5 2) 11,0 3) 10,5 4) 12,5 5)10,5 6) 11,0. Priemerne vychádza 11,0. Po (215 tis. km): 1) 12,0 2) 11,0 3) 12,0 4) 11,5 5) 12,0 6) 12,5. Priemerne vychádza 11,83.

Audi 100 C4 2.3 I. (r.1992)
- tichąia a rovnomerná práca bez ąklbania, lepąí ątart zimného motora
- radenie prevodových stupňov bez »aľkostí, veµmi tichá prevodovka
Vlastním automobil Audi 100 typ C4 2.3 litra benzín + plyn z roku 1992. Kilometre auta je »aľké urči», určite sú cez 300 tis.km. Pouľil som ceramizer do motora v mnoľstve dve dávky, zhodne s inątrukciami som druhú dávku dodal po prejdení asi 500 km od prvej dávky. Nevykonal som merania tlakov, pretoľe nebol čas.
Moje pozorovania sú nasledujúce:
1. Podstatne tichąia práca motora
2. Motor pracuje rovnomerne a prakticky bez vibrácií-trasenia a trhania
3. Stíchli hydraulické piesty ventilov
4. ©tart zimného motora po noci prebieha oveµa lepąie a chýba tá charakteristická práca “na sucho“ bez oleja
5. Upravila sa pruľnos» motora.
Predchádzajúci majiteµ auta potom, ako počul prácu motora sa opýtal či som menil motor alebo opravoval lebo tak ticho nikdy nepracoval. Mám eąte objednaný ceramizer do prevodovky, uvidíme aké budú účinky.
Som veµmi spokojný s ceramizerom a môľem ho odporuči» iným uľívateµom.
dátum prijatia názoru: 03.04.2008

Ďaląia čas» názoru obdrľaná 11.06.2008:
Po pozitívnych výsledkoch pouľitia ceramizera do motora som sa rozhodol pouľi» ceramizer do prevodovky. Do prevodovky bol naliaty syntetický olej, pred odchodom na dovolenku som dodal 1 dávku ceramizera do prevodovky. Od toho času som najazdil okolo 4 tis.km, prevodové stupne vchádzajú bez »aľkostí, dokonca preradením bez spojky. Prevodovka predtým pracovala vcelku tichąie, ale teraz uľ ju prakticky nepoču». Výsledok je tým viac pozitívny, ľe som dal 1 dávku na 2,4 litra oleja a je to prevodovka spolu s prevodmi! Odporúčam, aj keď niekomu sa moľno zdá, ľe jeho prevodovka pracuje bez problémov!
Pavol Adamík

Audi 80
- ąkrípanie pri preraďovaní - tichąia prevodovka, radenie bez ąkrípania
Ahoj, som pozitívne zaskočený výsledkom účinku ceramizera, pouľil som ho do prevodovky Audi 80, najazdené 240 tis. km. Čo je pravda, účinok som počul aľ po najazdení 1000km, ale za to veµmi pozitívne, prevodovka ide dos» tichąie a zanikol aj ąkripot pri preraďovaní 2 prevodového stupňa, prekvapivo zmizli tieľ jemné úniky zo zadnej časti prevodovky. Je vhodné občas vyuľi» technické inovácie, ktoré sa objavujú na trhu. Prípravok úplne splnil moje očakávania, som s ním spokojný a odporúčam ho vąetkým mojím známym. Zásielka bola bezprostredná a milý kontakt, ODPORÚČAM !

Audi 80 (r.1994)
- vysoká spotreba oleja - ľiadne ľranie oleja, motor ide µahąie
S ceramizerom som sa prvý raz stretol na internete keď som hµadal prípravok na zníľenie ľrania oleja v automobile značky “Audi 80 B4 2.0 E 85 KW 94 rok“. Automobil som kúpil v Nemecku, zdokumentované najazdené kilometre 160 000. Automobil na benzíne na nemeckých diaµniciach sa pribliľoval k 220 km/h (čo som samozrejme kontroloval aby som nikoho nijako neohrozil). Namiesto toho ma prekvapila veµká spotreba oleja na trase. Čítaním príspevkov a názorov na tému tohto prípravku som sa rozhodol vyskúąa» “Ceramizer do motora“. Pred pouľitím ceramizera mal motor môjho automobilu na 1000 km zvýąenú spotrebu do pol litra oleja s čím som nebol spokojný, skúąal som zmeni» olej, ale nič som s tým nedosiahol. V súvislosti s tým som sa rozhodol vymeni» tesnenie. Po tejto výmene sa ľranie oleja významne zníľilo, ale aj tak som s tým nebol spokojný, pretoľe vozidlo mi naďalej ľralo do 0,3 oleja. Po týchto vąetkých úpravách som kúpil a pouľil ceramizer. Na začiatku som jazdil v meste. Po prejdení okolo 500 km som bol milo zaskočený, pretoľe oleja mi ubudlo ledva 2 mm na mierke, práca motora sa badateµne vyrovnala a motor vo vozidle pracoval µahąie. Po prejdení ďaląích 1000 km som nezbadal ľiadne ľranie oleja v meste, z čoho sa veµmi teąím. Nedávno som kontroloval vozidlo na ceste pri rýchlosti do 140 km/h, vozidlo prakticky nemá zvýąenú spotrebu oleja. Ponad túto rýchlos» vozidlo ľerie olej, ale ani nie 0,2 na asi 1000 km s čím som spokojný ?.
Samozrejme som zabudol doda», ľe po príchode do krajiny bol automobil prerobený na LPG a mimo mesta spotreba plynu po pouľití ceramizera vychádza od 10 do 11 l/100km a na benzíne od 7-8 l/100km?. Prajem aj iným vodičom podobné pocity po pouľití ceramizerov !!!
Srdečne pozdravujem,
Tomáą

Audi B3 1.8 S
- hučanie v prevodovke - zníľenie hučania, µahąie radenie
Opíąem moje dojmy s Audi B3 1.8 S. Auto má najazdené 240 tis. Km. Jazdím autom akurát rok a postupne ho začínam spoznáva». Jediné čo ma znepokojilo je hučiaca prevodovka, moľno pre»aľená, pretoľe hučanie sa zvyąuje počas zrýchµovania a brzdenia motorom predovąetkým na tre»om prevodovom stupni. Okrem toho, ľe som najazdil od pouľitia ceramizera ledva 300 km hučanie v prevodovke sa zníľilo, prevodové stupne sa radia µahąie a zdá sa mi, ľe valivé odpory sa zníľili ! Môj brat, ktorý niekedy jazdí mojím vozidlom hovoril, ľe je značne lepąí. Dôkladne som si prečítal odporúčania a mám nádej, ľe investícia do ceramizerov prinesie čoraz väčąie účinky. Profylakticky som pouľil prípravok do paliva a motora. Pri zuąµach»ovači do paliva mi je »aľko hodnoti» účinok keď jazdím na LPG a teraz som preąiel 500 km na pb 95 s ceramizerom a je známe, ľe motor poháňaný LPG je trochu slabąí. Namiesto toho som počul výrazný rozdiel uľ po niekoµko desiatkach kilometroch po pouľití ceramizera do motora. Motor sa stíąil a pracuje rovnomerne, akoby µahąie, na počudovanie prípravok ÚČINKUJE ! Som prílią horlivý a vľdy jazdím bezpečne tak do 3000 ot./min ? Obávam sa, ľe som mohol pouľi» zníľenú dávku do prevodovky, pretoľe ktovie či tých 240 000 km na tachometri je pravda.
Po prejdení 1500 km budem chcie» posla» ďaląí názor, po dokončení opravy. Mám nádej, ľe uąetrím vďaka Vaąim prípravkom peniaze na výmenu prevodovky a to stojí niekoµkonásobne viac.
Pozdravujem
Martin Pasický

Audi 80 B2 (rok 1988)
- zníľenie spotreby, µahąí ątart motora, zlepąenie dynamiky
Na internete po prečítaní veµa lichotivých názorov na tému Vaąich prípravkov a v súvislosti s niektorými »aľkos»ami motora 1.8 v mojom audi 80 B2 z roku 1998, som sa sám rozhodol presvedči» o účinku ponúkaného ceramizera do motora. Po obdrľaní zásielky sa mi akurát natrafila skvelá príleľitos» – cesta 260 km. Podµa odporúčaní som pouľil obsah dávkovača do zohriateho motora a po 10 minútach na voµnobehu som vyrazil na cestu, pravdupovediac bez zbytočných nádejí. A fakticky som nepocítil ľiadnu zmenu...aľ do momentu spiatočnej cesty. Veµmi pozitívne bolo moje prekvapenie, ľe motor ątartoval po kratąom spustení a beľal rozhodne tichąie, ale rados» dosiahla maximum, keď som prvý raz po roku vlastnenia tohto audi s µahkos»ou predbiehal na piatom prevodovom stupni! Čo viacej, stíchol dokonca jeden “klepajúci“ hydro-tlačný ventil, tak som sa veµmi poteąil, ľe som oddialil náklady jeho výmeny. Bohuľiaµ nevlastním graf z diagnostiky, ale pri kúpe automobilu som vo vlastnom záujme vykonal merania kompresných tlakov, pohybovali sa medzi 9,5 – 12 bar (najazdené 270 000 km). Po pouľití ceramizera som obnovil test a rozdiel sa zmenąil na 10,5 – 12 bar!! Motor pracuje rovnomerne, µahąie sa zvyąujú otáčky, badateµné je zlepąenie dynamiky a spotreba v meste sa zníľila z 10,5 – 11 l/100km na 9-9,5 l/100km benzínu! Poznamenám, ľe som objednal 4 balenia ceramizera, takisto do automobilu otca a dvoch kolegov. V ich prípade boli pozorované podobné výsledky. V aute otca to mal by» kozmetický zábeh, keď jeho Opel Astra 1.6 z roku 1998 mala najazdené len 70 000 km a chodila bez problémov, ale dokonca v tomto prípade nárast dynamiky bol mierne badateµný. Vąetci sme s pouľitia prípravku úplne spokojní a môľeme potvrdi», ľe ceramizery skutočne účinkujú. Pri tak prístupnej cene obdrľanie toµkých výhod, to je jednoducho trefa do desiatky. Prípravok som pouľil v novembri 2005. Najväčąí rozdiel som zbadal po prejdení prvých 260 km, v ďaląích kilometroch nasledovalo zlepąovanie práce motora. Teraz od pouľitia ceramizera mám uľ prejdené pribliľne 10 000 km, upravené parametre motora pretrvávajú nedoąlo k ľiadnej poruche motora, vąetko chodí ako hodinky.
S plnou spokojnos»ou odporúčam mnou pouľitý ceramizer do motora a vyhlasujem, ľe tieto názory sú moje vlastné a vcelku pravdivé postrehy.
s úctou Radoslav Jakubský

Audi 80 (r.1991)
- zánik turbo-diery, lepąie zrýchlenie, stíąenie prevodovky, ąkrípanie pri točení a pískanie v serve
Zdravím vąetkých a pozdravujem výrobcu ceramizera. Vlastním automobil Audi 80 1.6 TD r.1991. Vymenil som v ňom piestne krúľky a ojničné loľiská. Okrem toho mal motor tak zvanú turbo-dieru. Rozhodol som sa vlia» ceramizer. Po 1000 km som si uvedomil, ľe turbo – diera zaniká a motor lepąie zrýchµuje. Vlial som do prevodovky a stíchla o polovicu. Vlial som do posilňovača, pretoľe bolo poču» ąkrípanie pri točení a celý čas divne pískalo. Po roku od momentu naliatia ceramizera ąkrípanie a pískanie zaniklo. Veµa osôb som nahovoril na ceramizer a kaľdý je spokojný. Aké to je milé vidie» ako sa niečo v naąom autíčku samo obnovuje.
Pozdravujem. Daniel Vojcík
Názor poslaný dňa 18.11.2007

Audi 80 (r.1992)
- zlepąenie a vyrovnanie kompresných tlakov
Značka: Audi
Model: 80 B4
Rok výroby: 1992
Motor: benzínový
Objem: 2309 cm3
Počet valcov: 5
Meranie bolo kaľdý raz vykonané tým istým zariadením, aby sme zminimalizovali chyby v meraní. Vzhµadom na »aľký dostup a moľnos» zariadenia meranie kompresných tlakov bolo vykonané na troch posledných valcoch, tzn. 3, 4 i 5.
Dátum merania Stav tachometra Doba od pouľitia Val.3 Val.4 Val.5
2005-02-24 219486 0 12 12 11
2005-03-11 220297 811 12 12 11
2005-04-08 221723 2237 13 13 13
Bez ohµadu na skutočnú hodnotu kompresných tlakov je vidie» evidentné zlepąenie predovąetkým na 5 valci. Kompresné tlaky boli vyrovnané na vąetkých valcoch.
I keď som nastavený veµmi skepticky na vąetky zázračné prípravky dodávané do tekutín na zlepąenie mazania (zníľi» odpory atď.) alebo vąeobecne prácu motora, v tomto prípade som príjemne zaskočený.
Pozdravujem,
Pavol G.
Dátum obdrľania názoru 04.2005

Audi 80
-zníľenie dymenia motora, µahąí ątart
Značka a typ vozidla: Audi 80 diesel
Rok výroby: 1983
Obsah motora: 1.6 Diesel
Názor: Ceramizer pouľitý v mnoľstve jednej dávky do motora a do nafty, motor s »aľko určenými najazdenými kilometrami. Zníľilo sa dymenie, µahąí ątart motora a jemné stíąenie práce motora. Je to ďaląí automobil, v ktorom som pouľil ceramizer a vo vąetkých prípadoch je efekt veµmi pozitívny!
Pavol Adamík
Názor poslaný dňa 05.11.2008

Audi 80
odpory a »aľkosti s radením prevodových stupňov - plynulejąie radenie prevodových stupňov
Značka a typ vozidla: Audi 80
Rok výroby: 1990
Obsah motora: 1.6 TD
Som vlastníkom Audi 80 1.6 turbo diesel. Auto má najazdené cez 230 tis. km. Uľ dávnejąie je poču», ľe prevodovka pri pohybe potrebuje niekoµko kilometrov aby sa radenie prevodových stupňov vykonávalo plynulo bez badateµných odporov a »aľkostí. Na začiatku som zmenil len olej v prevodovke, ale skoro vôbec to nepomohlo. Nakoniec ma bratranec presvedčil aby som skúsil ceramizer. Vlial som jednu dávku. Po prejdení asi 2 tis.km bolo moľné bada», ľe radenie prevodových stupňov sa vykonáva plynulejąie a doba práce prevodovky na /“sucho“/, ihneď po pohybe auta, sa rozhodne skrátila. Určite to bude viac citeµné v zime pri niľąích teplotách.
Pozdravujem, Lukáą
Názor poslaný dňa 05.09.2008

Audi 90 (r.1991)
- zlepąenie radenia prevodových stupňov, ľiadny problém so ątartovaním motora
Kúpil som si vąetky tri, do benzínového motora (spolu s prísadou do paliva). Pouľitie tohto prípravku rozhodne zlepąilo radenie prevodových stupňov – prísada do prevodovky. Pouľitie do motorového oleja spôsobilo akoby »aľąiu počiatočnú prácu...jednako po prejdení odporúčaných 1500 km pri dodrľaní otáčok práca bola rovnomernejąia a tichąia.... pripomeniem, ľe môj motor má prejdené cez 300 tis. km a má 5 valcov (Audi 90 2,3 136 KS r. 1991). Pri -30 st. mrazoch nebol najmenąí problém so ątartovaním motora. Som spokojný s prípravkom a odporúčam rodine a známym.
Róbert Joňca

Audi A4 (r.1996)
- vzorové a správne parametre motora, 100% stav motora
Som veµmi rád, ľe sa môľem podeli» so svojimi postrehmi. Ceramizer som pouľil do motora 2,6 V6 v type Audi A4 r.96. Vozidlo po prestávke stálo 2 roky vonku /pod oblohou/. Najazdené 120 tis. km Po oprave pravého blatníka a hlavy mi bolo navrhnuté zabezpečenie motora nejakým prípravkom. Zvyąok som sa sám dozvedal a z viacerých dostupných som si vybral “ceramizer“. Po prejdení 20 tis. km som iąiel do Autorizovaného Servisu Audi s cieµom kontroly motora a jeho ocenenie. Ukázalo sa, ľe motor je dobrý na 100%, taktieľ jeho parametre sú vzorové.
Ďakujem. Pozdravujem.

Audi A6
zvýąenie výkonu, lepąie zrýchlenie, bezproblémový ranný ątart
Prednedávnom som sa rozhodol pre kúpu ceramizera, ktorý ako bolo napísané má veµmi dobré účinky na motor. Nebudem skrýva», ľe som s určitou mierou nedôvery vlieval zázračný prípravok do motora môjho automobilu. Mám Audi A6 2.8 V6, ktorý bol v podstate v dobrom stave: motor chodil do vliatia ceramizera bez problémov, neboli väčąie problémy so ątartovaním ani pri nízkych teplotách, motor bol dos» tichý atď. Preto som uvaľoval čo eąte môľe by» lepąie. A predsa. Po vliatí ceramizera sa cez asi 2000 km nič zvláątne nedialo. Napriek tomu po prejdení okolo 2 tisíc kilometrov som spozoroval, ľe motor začal ís» µahąie. Toto sa udialo cez najväčąie mrazy. Motor mimo veµmi nízkej vonkająej teploty začal ątartova» akoby nemal vôbec ľiadne problémy. Predtým pri niľąích mrazoch zapaµoval trochu »aľąie. Vąimol som si, ľe motoru akoby pod kapotou pribudlo zopár koní. Rozhodne ľivąie teraz reaguje na stlačený plynový pedál a určite je tichąí. Po vliatí ceramizera a prejdení okolo 3,5 – 4 tis. km motor taktieľ začal rovnomernejąie pracova», tak, akoby sa sám nastavil. Skončilo sa neveµké “plytvanie“ otáčok, ktoré sa sem tam podarilo. Neviem čo presne sa stalo v motore, ale problém sa skončil a to je najváľnejąie. Spomeniem eąte mierne zníľenie spotreby. Predtým v meste auto malo spotrebu okolo 16,5 litra plynu, teraz zriedka presiahne 15 bez zmeny ątýlu jazdy. Mimo mesta klesla spotreba o asi 10-12%. Zhrniem. Kúpa ceramizera je veµmi dobrá investícia. Ceramizer skutočne účinkuje a poskytuje plnú spokojnos», hoci je potrebné sa vyzbroji» trpezlivos»ou a dôkladne sledova» vozidlo. Mne sa vrátil uľ dávno – úspora paliva a plynu a som spokojný s jeho pouľitím. Okrem toho najlepąí dôvod je to, ľe som uľ kúpil niekoµko kusov. A eąte jedno. Nie sú to posledné ceramizery, ktoré som kúpil.
Pozorovanie vykonal Matej Gorkjevský – spokojný uľívateµ ceramizera.

Audi A6
- ąklbanie, trhanie, neobvyklé zmeny otáčok - normálna, rovnomerná práca motora
Značka a typ vozidla: AUDI A6
Rok výroby: 1998
Objem motora: 1,9 TDI
Som vlastník Audi A6 s motorom 1,9TDI rok výroby 1998. Od určitého času začalo auto trha» a zastavova» a tieľ počas jazdy samé menilo otáčky. Po návąteve v spoločnosti zaoberajúcej sa diagnostikou dieselových motorov mechanik uviedol, ľe je poąkodené čidlo vstrekovacieho čerpadla a ľe toto je príčina nerovnomernej práce motora (cena opravy 300 eur). Po tejto návąteve som eąte mesiac jazdil s poąkodeným čidlom keď som natrafil na internete na stránku www.ceramizer.com/sk Po prečítaní názorov uľívateµov som kúpil tri ceramizery MOTOR-PALIVO-POSILŇOVAČ RIADENIA. Po pouľití dávky PALIVO + MOTOR a po prejdení 800 km začalo auto normálne pracova», vąetky objavy svedčiace o poąkodenom čidle zanikli. Ak ide o motor, auto začalo by» dynamickejąie, ľivąie, zníľila sa spotreba nafty, pri rannom ątartovaní motor pracuje ticho. Po konzultácii s tým istým mechanikom padlo tvrdenie ľe je to neobvyklý prípad a ľe ľiadny prípravok pouľitý do nafty nie je v stave opravi» čidlo vstrekovacieho čerpadla. Ale ako je známe v mechanike, nič nie je účinkom náhody. Od tohto momentu som preąiel 12 000 km a objavy svedčiace o čidle sa nevrátili. Osobitne som spokojný s prípravkami Vaąej firmy a odporúčam ich iným. V nasledujúcom týľdni budem testova» ceramizer v BMW E30 325i ako aj v motocykli HONDA TRANSALP.
Kamil D.
Názor poslaný dňa 27.07.2009

Audi S6
- zasekával spätný ventil hydrauliky, nedrľal tlak - odstránené vąetky príznaky zlej práce hydrauliky
POSLEDNÝ ROK SOM SA TRÁPIL SO SPATNÝM VENTILOM HYDRAULIKY POSILŇOVAČA BŔZD V MOJEJ AUDI S6 (ZASEKÁVAL SA ČASTO A NEDR®AL TLAK A PRETO CHÝBALO POSILŇOVANIE). DODAL SOM PRÍPRAVOK A VIAC SA TÁTO SITUÁCIA NEOPAKOVALA. ZÁZRAK???
retrov