Application - Słowacki

Ceramizers® are innovative additives for the repair, reconditioning and protection of all metal-metal friction parts including:

  • Petrol, gas and Diesel engines
  • Manual gearboxes
  • Differentials (front and rear axles)
  • Reducers
  • Transmissions, joints, gears and chains
  • Power steering systems
  • Hydraulic operating mechanisms
  • All type of steel bearing
  • High pressure fuel pumps
  • Compressors

The possibilities of using Ceramizers® are very wide, here are some of them:

OSOBNÉ VOZIDLÁ

Väčšina vlastníkov automobilov má osobitný vzťah k svojim vozidlám, očakávajú spoľahlivosť, dlhú životnosť, nízku spotrebu paliva a vlastnosti, často prevyšujúce tie, ktoré sú garantované výrobcom.

Dôkazom toho je starostlivosť o zariadenia automobilu posunutá až k tuningu. Tieto účinky môžu priniesť mierny úspech v zlepšení, napr. koeficientu odporu vzduchu Cx, pohodlia, estetických zážitkov, jednak už úprava motora (vačkový hriadeľ, kompresný pomer, atď.), lepšie dynamické vlastnosti – spôsobujú negatívny vplyv na životnosť a tým aj spoľahlivosť vozidla.

Keď sa chceme bez poškodenia úžitkových vlastností vozidla (a prípadne ich zlepšiť) pričiniť o zlepšenie parametrov práce pohonnej jednotky a sústavy prenášania pohonu, je potrebné znížiť obmedzenia vlastností spôsobené trením.

Tieto možnosti vytvára technológia ceramizácie pozostávajúca na významnom, až 10 – násobnom znížení koeficientu trenia, a to až do najazdenia 70 tis. km.

Výsledkom jej použitia motor a prevody získavajú väčšiu účinnosť, vyššiu využiteľnú energiu, nižšie vnútorné odpory pri zvýšenej tvrdosti vrchnej vrstvy spolupracujúcich povrchov, čím sa zlepšuje životnosť a spoľahlivosť automobilu.

Zníži sa spotreba paliva, olejov a iných mazacích materiálov, výrazne sa znižuje účinok škodlivých zložiek výfukových plynov, zlepší sa bezpečnosť jazdy (možnosť pokračovania jazdy bez oleja dokonca 500 km - pozri testy).

Tieto účinky je možné získať použitím navrhovanej technológie nielen v nových automobiloch, ale dokonca extrémne využívaných. Pretože výsledkom jej aplikácie dochádza k obnove spolupracujúcich komponentov (vlastnosti renovácie) a to bez demontáže prvkov vystavených jej použitiu. Preto automobil vždy môže byť ako nový!

Veľmi dôležitým účinkom použitia technológie ceramizácie je ľahší štart zimného motora, dokonca vo veľmi silných mrazoch, vďaka výraznému zníženiu odporov suchého trenia, ktoré sú súčasťou každého štartu motora.


MOTORCYCLES AND SCOOTERS

Higher speeds harder working conditions of the engines are a feature of two wheel vehicles such as motorcycles or scooters. Here you can apply Ceramizers as well.

The resulting decrease in friction in the engine and regeneration of exploited metal surfaces will provide for a smoother operation of the mechanism and thus in turn prolong the lifespan and durability of the vehicle.


TAXISLUŽBA, TAXI

Motory automobilov taxislužby patria pravdepodobne do kategórie najčastejšie štartovaných, spomedzi zárobkových vozidiel.

Pamätaním, že každé štartovanie motora spôsobuje jeho opotrebenie rovnajúce sa 300 – 400 km najazdenia vozidla, keď poznáme počet štartov, môžeme ľahko spočítať “virtuálne“ kilometre, ktoré však spôsobujú skutočné opotrebenie motora (len vodiči taxislužby vedia koľko najazdených kilometrov pripadá na jedno štartovanie motora).

A predsa, taxi je najčastejšie prevádzkované v podmienkach mestskej dopravy, kde máme dočinenia s krátkymi úsekmi jazdy, pri častom státí na semaforoch, nízkych otáčkach, často nezohriateho motora (napr. v preťaženiach) a obohatené zmiešaniny paliva splachujúce olej z hladkého povrchu valca, najmä pri nízkych teplotách v čase zimy.

Keď k tomu pripočítame opotrebenie akumulátora (permanentne nedobitého) a vyskytujúce sa ťažkosti so štartovaním motora a taktiež odpory v sústave prenášania pohonu (prevodovka, náprava) spôsobené zvýšenou lepkavosťou oleja ako aj trením, máme už príliš veľa dôvodov na použitie prísad technológie ceramizácie.


TRANSPORT - NÁKLADNÁ KAMIÓNOVÁ DOPRAVA

Dlhé, niekoľkodňové trasy zo sídla firmy vyžadujú, aby nákladné vozidlá charakterizovala spoľahlivosť a nízke náklady na prevádzku.

Často sa stáva, že prevádzkované vozidlá zlyhajú a vyžaduje sa ich náprava. Oprava v teréne poškodeného motora alebo prevodovky “TIR-a“ (kamióna) je ten pravý dôvod na zabezpečenie výjazdu servisu vyslaného z firmy, a ak nie, vznikajú potom vysoké náklady opravy cez iné servisy (často zahraničné).

Navyše, na takých veľkých vzdialenostiach, už len 5% úspory paliva a menej časté výmeny oleja môžu nakoniec presvedčiť o konkurencieschopnosti dopravnej firmy. To už je dôvod na využitie technológie ceramizácie.

Taktiež nie je bezvýznamná možnosť ďalšej jazdy pri náhlom vytečení oleja (poškodená olejová vaňa, prevodovka, zadné nápravy - diferenciál, redukcie, atď), predovšetkým v oblastiach, kde vzdialenosti k benzínovej pumpe alebo autoservisu sa počítajú v stovkách kilometrov.

Pri aplikácii technológie ceramizácie v miestnej doprave je možné siahnuť na rezervy súvisiace s amortizáciou vozidla, predĺžením jeho životnosti, obnovou komponentov bez vyradenia vozidla z prevádzky.

 


AUTOŠKOLA

Inštruktori autoškoly najlepšie vedia akú “tvrdú prácu“ dávajú vozidlám účastníci kurzov.

Pravidelne tu patrí časté štartovanie motora zastaveného spolu s vozidlom ( obvykle pri zaradenej rýchlosti), použitie celého rozsahu otáčok motora počas štartovania, jazda “skokmi“ a ďalšie atrakcie.

Pravidlom je, že výcviky jazdy sú vykonávané používaním nízkych otáčok motora (výrazne pod optimálnu hranicu pre určitý rýchlostný stupeň), čo nakoniec vytvára podmienky pre rýchle opotrebenie spolupracujúcich prvkov.

Aby mohli byť zdokonalené motory a sústavy prenášania pohonu na podmienky v akých pracujú v školiacich vozidlách, je vhodné zabezpečiť ich pomocou technológie ceramizácie.


ROĽNÍCTVO

Poľnohospodárske traktory a kombajny, pracujúce vo veľmi ťažkých podmienkach (nielen v teréne: prach, rôzne zaťaženia, odlišná kvalita pohonných hmôt, rôzna úroveň obsluhy), sú vystavené opotrebeniu pohonných jednotiek.

Najčastejšie sú nimi motory vyžadujúce pravidelnú prácu a dosiahnutie nastavených prevádzkových vlastností a taktiež ľahšie štartovanie, zachovanie optimálnych vôlí a cez to zodpovedajúcej tesnosti a kompresných tlakov.

Väčšinou obdobia medzi opravami motorov poľnohospodárskych strojov neprekračujú niekoľko sezón, čo sa spája s vysokými (v súčasnej situácii na vidieku) nákladmi, výrazne znižujúce efektívnosť (zisk) prevádzkovania hospodárstva.
Taktiež vidiek je vybavený v prevažnej väčšine traktormi staršej generácie, veľmi opotrebovanými, vyžadujúce nepretržité opravy.

Liekom na to môže byť použitie v širokej škále odporúčaná technológia ceramizácie umožňujúca opravy a ochranu motorov pred trením a sústav prenášania pohonu poľnohospodárskych traktorov bez ich demontáže a vysoko kvalifikovanej obsluhy bezprostredne v hospodárstve a pri nízkych nákladoch.

To isté sa týka taktiež iných poľnohospodárskych strojov a zariadení používaných v roľníctve.


GARDEN EQUIPMENT

Lawnmowers, power generators,chainsaws - all of these devices are stationed in the garage/shed unused for several months. The consequence of this is the gradual corrosion  inside the engine which significantly shortens the life of the mechanism. The use of  ceramization technology protects against corrosion In addition, the technology protects against wear and tear during operation

 


CESTNÉ, TECHNICKÉ SLUŽBY

Vozidlá cestnej služby, väčšinou so špeciálnym zariadením, ponechané dlhší čas nepoužívané, sú povinné svoje dispozície vykazovať bezproblémovým štartom a bezporuchovou prácou v najextrémnejších cestných a poveternostných podmienkach – na toto sú určené.

Aby sme mohli získať takýto stupeň pripravenosti cestných mechanizmov je potrebné minimalizovať odpory (mimo iné trenia) nachádzajúce sa v ich zariadeniach a zvýšiť odolnosť spolupracujúcich povrchov proti oxidácii a to nezávisle od stavu faktora mazania (oleja, mazivo).

Ťažkostiam so štartovaním ako aj zlyhaniu tohto typu zariadenia sa dá vyhnúť využitím technológie ceramizácie.

 


POŽIARNICI, POLÍCIA, RÝCHLA ZDRAVOTNÁ POMOC, POHOTOVOSŤ

 

Automobily týchto služieb sú povinné spĺňať také podmienky ako: spoľahlivosť (predovšetkým štartovanie), možné včasné dosiahnutie nastavení cestných parametrov vo všetkých poveternostných podmienkach (pri akejkoľvek vonkajšej teplote), súčasne, čo je požiadavkou – pri nízkych nákladoch prevádzky (spotreba pohonných hmôt, opravy, atď).

Zdanlivo rozporuplné a ťažko dosiahnuteľné splnenia požiadaviek je možné získať použitím technológie ceramizácie.

Jej použitie spôsobuje výrazné (asi 8 násobné) zníženie koeficientu trenia, čo umožňuje ľahší štart studeného a dlho neštartovaného motora.
Čo je dôležité, je možné okamžité plné zaťaženie motora bez obáv zadretia.

Zníženie spotreby paliva ako aj predĺženie najazdených kilometrov medzi výmenami oleja je hodné použitia technológie ceramizácie. Bezvýznamné nie je použitie do kĺbov, prevodoviek , zadných náprav - redukcie, diferenciálu a sústav riadenia, zvýšením ich funkčnosti a spoľahlivosti.


VOJSKO

Práve tu aplikácia technológie ceramizácie vznikla a to nielen za cieľom upravenia úžitkových parametrov zbraní (hlaveň, vojenské mechanizmy, atď), ale taktiež v motorizovaných mechanizmoch.

Niekoľkonásobná životnosť mechanizmov, zníženie odporov trenia a zlepšenie bezporuchovosti dopravných a bojových prostriedkov je neoceniteľná.
To nie sú len významné finančné úspory v mieri, ale aj bezpečnosť ľudí a efektívnosť operácií pri použití spoľahlivejšieho zariadenia odolného vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok a agresívneho pôsobenia chemických prostriedkov, mechanické poškodenia a dokonca úniky (taktiež celkový nedostatok) olejov a mazív, zaprášenie (najmä oxid kremičitý).

Aplikácia technológie ceramizácie umožňuje výrazne znížiť či dokonca eliminovať údržbu uskladneného motorizovaného zariadenia (ochranná vlastnosť kovo-keramickej vrstvy), pretože je ľahké kedykoľvek ho uviesť k okamžitému použitiu.

Úsporná spotreba pohonných hmôt a mazív v celom období prevádzky a taktiež možnosť predĺženia životnosti zariadenia – to sú tiež dôvody pre široké využitie prostriedkov technológie ceramizácie v armáde.


ŤAŽKÉ PRACOVNÉ MECHANIZMY

Stroje a zariadenia stavebníctva pracujú v podmienkach výrazných a premenlivých zaťažení, veľkého prachu, často nedostatočné mazanie. Sú to nepochybne nepriaznivé faktory pre ich životnosť.

Okrem pohonných jednotiek sú extrémnym podmienkam práce v stavebných strojoch vystavené aj iné jeho zariadenia.
V rozsahu svojho použitia technológia ceramizácie zahŕňa aj tieto mechanizmy.

Životnosť ťažkého mechanizmu a jeho spoľahlivosť môže byť predĺžená použitím technológie ceramizácie, od pohonných jednotiek po mazivá obnovujúce a ochraňujúce rôzne mechanizmy vystavené treniu.

O účinkoch vyplývajúcich zo zabránenia opráv (veľmi drahých a držiacich investičný cyklus) tohto zariadenia na staveniskách netreba nikoho, kto ho obsluhuje presviedčať.

 


HISTORICKÉ VOZIDLÁ

Zberatelia a fanúšikovia historických vozidiel a motocyklov v priebehu ich obnovy (rekonštrukcie) čelia bariére nedostatku náhradných dielov do “lietajúcich“ automobilov.

Naštartovanie vozidla, dokonca kompletného a udržanie ho v použiteľnom stave je často frustrované nedostatkom dielov.

V takýchto prípadoch neoceniteľné služby a dokonca jediné východisko dáva možnosť využitia technológie ceramizácie.

Zaujímavé v súvislosti s jej použitím je to, že najlepšie účinky sa získavajú pre materiály horšej kvality (oceľ a železo), ktoré boli predtým použité na výstavbu komponentov automobilov – odtiaľ je ich prirodzená nízka životnosť.

Je možné si predstaviť automobil alebo motocykel zo začiatku storočia (XX-teho), prekonávajúci bez opráv tisíce kilometrov (životnosť kovo-keramickej vrstvy sa odhaduje na 70 tis. km), alebo dokonca “Varšavy“, “DKW“, “VW“, “Sirena 102“, atď v lepšom stave ako po opustení továrne.


AUTOMOBILOVÉ ŠPORTY

Motory používané v športovom motorizme (v motorkách, automobiloch, lodiach atď.) sú najčastejšie veľmi namáhané a tak vystavené extrémnych zaťaženiam ich častí.

Vedľajším účinkom toho (obmedzujúcim výkon) je značné vytváranie tepla, spôsobené trením spolupracujúcich komponentov.
Spôsobuje to špecifické problémy s výberom prevádzkových materiálov, častými opravami a výmenou nadmieru opotrebovaných dielov a zlyhaním, často kaziacimi očakávaný športový úspech.

Zníženie vytváraného trenia a odolnejšie časti povrchov trenia na vysoké teploty práce v podmienkach obmedzeného mazania (suché trenie) je kľúčom k zlepšeniu zároveň vlastností pohonných jednotiek ako aj bezpečnosti tak aj životnosti zariadenia. Získanie týchto účinkov zaručuje aplikácia technológie ceramizácie.


LODE, SKÚTRE, ČLNY A INÉ PLÁVAJÚCE PROSTRIEDKY

Plávajúce prostriedky vybavené spaľovacími motormi sú prevádzkované (POSOBIA) v agresívnom prostredí (veľká vlhkosť vzduchu, vodná hmla, vysoká slanosť atď).

Tieto javy spôsobujú nepriaznivé účinky na povrchoch kovov a najmä v miestach ich kontaktu (trenie, korózia).
Rýchle zmeny zhoršuje vysoká teplota, ktorá je výsledkom trenia spolupracujúcich prvkov a spaľovania v motoroch, čo výrazne znižuje životnosť zariadení pohonných jednotiek.

Pretože zníženie agresívneho prostredia nie je možné, cieľom predľženia životnosti motorov a iných zariadení v plávajúcich objektoch sú nutné odolnejšie časti mechanizmov proti agresívnym vplyvom a zníženie lokálnej teploty trecích sa povrchov, čo umožňuje technológia ceramizácie.

Vyššie uvedený prehľad nevyčerpáva možnosti, kde sa dá využiť technológia ceramizácie.
Určená je pre spaľovacie motory, prevodovky, hlavné prevody, redukcie, diferenciály, systém prenášania pohonu, ozubených kolies, reťazí, posilňovače riadenia, hydraulické sústavy, klzné ložiská, kompresory a čerpadlá, palivovú sústavu